Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://blackwoodmeble.pl (zwanej dalej: „Sklepem Internetowym”) i jest skierowana do użytkowników Sklepu Internetowego. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Michał Marek/Michał Marek LumberHOME, adres: Kordiana 68/31 Kraków 30-653, dane rejestrowe Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: wpisaną do CEIDG pod numerem 47.91.Z, NIP: 6793134097, REGON: 365496113, adres poczty elektronicznej: kontakt@blackwoodmeble.pl, numer telefonu kontaktowego: 514290242 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora), (zwany dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”).

Administrator przywiązuje istotną wagę do ochrony prywatności użytkowników Sklepu Internetowego i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

Określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszej polityce prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego na stronie https://blackwoodmeble.pl.

 1. CELE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA, KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. ZGODA

   Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie zgody.

   Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie zgody również w przypadku, gdy zgodzisz się na stosowanie plików cookies innych niż niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym na instalowanie cookies przez podmioty trzecie i przekazywanie ww. podmiotom danych zbieranych za pośrednictwem tych cookie. Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na instalację cookies innych niż niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego korzystasz lub z poziomu Sklepu internetowego w stopce strony poprzez kliknięcie w link „Zmiana ustawień prywatności”. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem cookies do czasu cofnięcia zgody. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem cookies własnych Administratora oraz instalowanych przez podmioty trzecie na podstawie zgody, a także możliwości cofnięcia zgody znajdziesz w Polityce Cookies BLACKWOOD – Meble drewniane.

   Korzystamy z narzędzi, które pozwalają na wyświetlanie reklam spersonalizowanych takich jak reklamy w wyszukiwarce Google, remarketing, reklamy wyświetlane na portalu YouTube oraz na portalach społecznościowych. Dedykowane reklamy będą wyświetlały się, jeśli wpisana przez Ciebie fraza w wyszukiwarce będzie zbieżna z listą fraz, które ustawiliśmy w kampanii; a także jeśli algorytm Google dopasuje Cię na zasadzie tzw. targetowania na podstawie stron, które odwiedzasz, filmów, które oglądasz na portalu YouTube, itd. Możesz cofnąć swoją zgodę na korzystanie przez nas z ww. narzędzi w tym z Google Marketing Platform z plików cookie. Możesz to zrobić na stronie rezygnacji Google Marketing Platform lub na stronie rezygnacji Network Advertising Initiative.

  2. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

   Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem lub gdy jest to niezbędne do wykonania już zawartej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO) w tym m.in. gdy jest to niezbędne do:

   • zawarcia z Administratorem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego, związanych z założeniem Konta w Sklepie Internetowym i jej wykonania,
   • zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży towarów i jej wykonania,
   • przesłania do Administratora zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej.
  3. OBOWIĄZEK PRAWNY

   Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

   W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

  4. PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA LUB PODMIOTU TRZECIEGO

   Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1. lit. f RODO), w tym m.in. w następujących przypadkach:

   • Zarządzanie relacjami z Klientem

    Administrator na wewnętrzne potrzeby analizuje dotychczasową współpracę z Tobą w celu sporządzania zestawień analiz i statystyk dotyczących sprzedaży. Na podstawie ww. informacji Administrator uzyskuje wiedzę pomocną przy sporządzaniu ofert, ustalaniu cenników, lepszym dopasowaniu oferty do Twoich zainteresowań, podejmowaniu lepiej ukierunkowanych działań marketingowych oraz polepszeniu poziomu jakości świadczonych usług.

   • Dochodzenie roszczeń przez Administratora oraz obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora.

    W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania przez Ciebie z zawartej z Administratorem umowy, Administrator w ramach obowiązującego prawa, może dochodzić od Ciebie roszczeń, np. dochodzić zapłaty za sprzedane towary.

    W przypadku skierowania przez Ciebie roszczeń wobec Administratora, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu obrony przed takimi roszczeniami.

   • Umożliwienie Klientom dokonania opłat za pośrednictwem usług płatniczych

    W przypadku, gdy wybierasz metodę płatność online, Administrator przekazuje Twoje dane osobowe dostawcy usług płatniczych w celu umożliwienia Tobie dokonania płatności wybraną przez Ciebie metodą (kartą płatniczą lub przelewem).

   • Kontaktowanie się z Administratorem

    Możesz kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub internetowych formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Internetowej. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia z Tobą komunikacji oraz rozpatrzenia sprawy zainicjowanej przez Ciebie.

   • Przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności, tj.

    udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

   • Obsługa Strony Internetowej

    Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies do prawidłowego działania Strony internetowej. Używanie niezbędnych plików cookies może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze strony internetowej.

   • Tworzenie baz odbiorców

    Jeżeli jesteś zalogowanym Klientem, Twój adres e-mail przechowywany w bazie mailingowej Administratora może zostać przesłany do serwisu Facebook Ireland Ltd. w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail. Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do serwisu Facebook oraz serwisu Instagram w celu utworzenia grupy odbiorców. Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwisy Facebook oraz Instagram. Facebook oraz Instagram nie udostępniają adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e- mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania. Facebook oraz Instagram wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników Facebooka tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

   • Profilowanie

    W oparciu o posiadane o Tobie informacje zebrane w toku dotychczasowej współpracy (tj. informacje nt. historii zakupów w Sklepie Internetowym, historii Twoich aktywności w Sklepie Internetowym, Administrator wyświetla Tobie, na stronie Sklepu Internetowego https://blackwoodmeble.pl spersonalizowane reklamy.

   • Marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora

    Administrator przesyła do Ciebie informacje marketingowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez Administratora, o ile wcześniej na stronie wyraziłeś zgodę na kontakt telefoniczny (komunikaty SMS) lub na kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywany w celu marketingu bezpośredniego.

    Administrator nie wysyła spamu, tj. niezamówionej informacji handlowej.

    Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych, a w szczególności adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów podmiotom trzecim w celu umożliwienia im podejmowania działań o charakterze marketingu bezpośredniego dotyczącego towarów i usług

 2. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w celach, o których mowa w cz. I Polityki prywatności Administrator może udostępniać Twoje dane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  • Podmiotom świadczącym usługi:przewozowe, pocztowe, logistyczne, prowadzenia ksiąg rachunkowych, płatnicze, bankom, w którym Administrator posiada rachunek bankowy w związku z przekazywaniem za jego pośrednictwem kwot na Twój rachunek w przypadku zwrotu towarów, reklamacji, nadpłat, pełnomocnikom procesowym reprezentującym Administratora, podmiotom odpowiedzialnym za dostarczanie plików cookies – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies BLACKWOOD – Meble drewniane.
 3. PLANOWANY OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w cz. I niniejszej Polityki prywatności.

  • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (dotyczy plików cookies) do czasu jej wycofania lub upływu okresów przechowywania poszczególnych plików cookies wskazanych w Polityce Cookies BLACKWOOD – Meble drewniane jeżeli nastąpi on przed wycofaniem zgody.
  • W przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy (cz. I.2 Polityki prywatności), Administrator przetwarza dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wynikających z nich roszczeń cywilnoprawnych.
  • W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego (cz. I.3 Polityki prywatności) okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa.
  • W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego (cz. I.4 Polityki prywatności) okres przechowywania danych osobowych jest różny w zależności od szczegółowego celu przetwarzania:
   • W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z klientem dane są przetwarzane do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 Rozporządzenia RODO w związku z Twoją szczególną sytuacją, przy czym nie dłużej niż korzystasz z usług Administratora lub pozostajesz z Administratorem w relacjach handlowych;
   • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub w celu podjęcia obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
   • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia roszczeń związanych ze sprzedażą towarów, Administrator przetwarza dane osobowe przez czas nieoznaczony, tak długo jak pozostajesz w relacjach handlowych z Administratorem lub istnieją niezaspokojone roszczenia Administratora wobec Ciebie.
   • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu rozliczalności, Administrator przetwarza dane osobowe przez czas jak będzie to niezbędne do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.
   • W przypadku przetwarzania danych w celu profilowania, dane są przetwarzane do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 2 Rozporządzenia RODO, przy czym nie dłużej niż korzystasz z usług Administratora lub pozostajesz z Administratorem w relacjach handlowych.
   • W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przesyłanie do Ciebie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

   Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, w tym drogą elektroniczną.

  2. PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

   Masz prawo żądania sprostowania nieprawidłowych ww. danych osobowych. Masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych ww. danych osobowych.

  3. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

   Masz prawo żądania usunięcia przez Administratora Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. wniesiesz sprzeciw, z uwagi na swą szczególną sytuację wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
   3. wniesiesz sprzeciw przeciwko przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego
   4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie polskim któremu podlega Administrator. Administrator zwraca jednak uwagę, że prawo to podlega istotnym ograniczeniom. Administrator nie będzie mógł spełnić Twojego żądania jeśli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do:
   6. wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na podstawie prawa unijnego lub prawa krajowego (np. nie minął jeszcze okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umową zawartą pomiędzy Administratorem i Tobą, nie minął jeszcze okres przechowywania dokumentów księgowych wystawionych w związku z umową zawartą pomiędzy Administratorem i Tobą);
   7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

   Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:

   • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wniosłeś sprzeciw z uwagi na swą szczególną sytuację, wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego celu Administratora lub podmiotu trzeciego – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Ciebie.
  5. PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH

   Masz prawo otrzymania w postaci pliku w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu przez programy komputerowe, danych dostarczonych przez Ciebie, które Administrator przetwarza w sposób zautomatyzowany na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Masz również prawo żądania przesłania ww. pliku innemu administratorowi danych o ile jest to technicznie możliwe.

  6. PRAWO DO SPRZECIWU

   Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym celu Administratora lub podmiotu trzeciego (cz. I.4 niniejszej Polityki prywatności).

   Administrator ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Twoich danych, jeśli wykaże:

   • istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów lub praw i wolności lub
   • istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

   Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, jeśli Administrator przetwarza Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

   Administrator szanując Twoje prawo do prywatności, daje Tobie możliwość samodzielnego zadecydowania o zakresie stosowanego wobec Ciebie profilowania w zakresie wyświetlania spersonalizowanych reklam. Po zalogowaniu do Konta w Sklepie Internetowym, w zakładce „Prywatność” masz możliwość odznaczenia pola „check-box”, co spowoduje zaprzestanie przetwarzanie przez Administratora danych w tym celu. W każdej chwili możesz ponownie zaznaczyć ww. pole „check-box”.

 5. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 6. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
  1. Jeśli zakładasz konto w Sklepie internetowym jako konsument konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
  2. Jeśli zakładasz konto w Sklepie internetowym jako przedsiębiorca (FIRMA) konieczne jest podanie następujących danych, tj. adres e-mail, hasło logowania do konta, imię i nazwisko, nr telefonu, nr NIP, nazwa, pod którą prowadzisz działalność gospodarczą (Pole: nazwa firmy), ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia założenie Konta w Sklepie internetowym.
  3. Zawierając umowę sprzedaży towarów dodatkowo możesz podać inny niż podczas rejestracji adres dostawy. Podanie ww. danych jest dobrowolne.
  4. Jeśli zgadzasz się na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną Administrator będzie wysyłała je na adres podany podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym, możesz jednak podać inny adres e-mail na etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że faktury będą domyślnie wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przy założeniu konta w Sklepie internetowym.
  5. Jeśli składasz za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na odbiór od Ciebie zwracanego towaru Administrator przetwarza Twoje dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania tej umowy, tj. imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr faktury lub paragonu, której dotyczy zwracany towar, oznaczenie zwracanego towaru, adres, z którego należy odebrać zwracany towar. Masz również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy za zwrócony towar. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenia zamówienia po odbiór od Ciebie zwracanego towaru za pośrednictwem formularza zwrotów na stronie Sklepu internetowego.
  6. W przypadku gdy chcesz złożyć reklamację związaną z towarem, za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w Sklepie internetowym musisz podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy(jeśli dotyczy), adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, nr faktury lub paragonu dotyczących reklamowanego towaru, oznaczenie reklamowanego towaru. Masz również możliwość podać nr konta bankowego, na który zostanie dokonany zwrot w pieniędzy. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacji na stronie Sklepu internetowego.
  7. W przypadku, gdy bez zakładania Konta w Sklepie internetowym chcesz zapisać się na newsletter musisz podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na przesyłanie na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Tobie newslettera.
  8. W przypadku, gdy chcesz otrzymywać drogą mailową, informacje o promocjach, nowościach i przecenach dotyczących oferty Administratora musisz wyrazić zgodę na kontakt telefoniczny oraz na przesyłanie na numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu marketingu bezpośredniego. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia nawiązanie przez Administratora z Tobą kontaktu mailowego, .
 7. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH

  Administrator pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie.

 8. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  W przypadku akceptacji przez Ciebie cookies instalowanych na Stronie internetowej przez podmioty trzecie, dane zbierane za pośrednictwem tych cookies mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z informacjami podanymi w Polityce Cookies BLACKWOOD – Meble drewniane

 9. COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

  Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Administratora plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies BLACKWOOD – Meble drewniane

 10. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zabezpieczając dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, stosowne do stwierdzonego ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
  2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Ciebie podczas rejestracji oraz logowania się do konta w Sklepie internetowym, Administrator zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem Administratora z użyciem certyfikatu SSL.
  3. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinieneś zachować w poufności login i hasło do konta w Sklepie internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim. Administrator nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania.
  4. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta osobom nieuprawnionym powinieneś każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.
  5. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.07.2024.